Primaria Târgu Jiu
 Logo Primaria TgJiu
 Consiliul Judetean Gorj
 stema-judetului-gorj 8392e0df377251
Prefectura Gorj
images
IPJ Gorj
politie
IJJ Gorj
00151803pi006
ISU Gorj
Emblema IGSU
 

Serviciul Juridic

 draghescu

ATRIBUŢII SERVICIUL JURIDIC RESURSE UMANE


- colaborează cu celelalte compartimente la întocmirea regulamentelor, instrucţiunilor, deciziilor şi a altor acte normative elaborate de instituţie;
- avizează şi contrasemnează actele cu caracter strict juridic, precum şi cele care sunt date spre rezolvare în cadrul serviciului;
- verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
- semnează la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emanate de la instituţia publică reprezentată;
- urmăreşte apariţia dispoziţiilor cu caracter normativ semnalând conducerii şi celorlalte compartimente sarcinile ce le revin potrivit acestora;
- rezolvă orice alte lucrări cu caracter juridic potrivit competenţelor, conform legii şi dispoziţiilor primite;
- desfasoară oricare alte activităţi repartizate conform statutului profesiei ;
- asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică a persoanelor juridice şi a altor entităţi interesate;
- contribuie la întocmirea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale;
- întocmeşte organigrama şi statul de funcţii pentru Poliţia Locală a Mun. Tg-Jiu;
- avizează documentaţiile necesare angajării, promovării şi avansării salariaţilor şi acordă asistenţă în acest sens celor interesaţi;
- urmareşte aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul salarizare, resurse umane;
- avizează propunerile anuale şi ori de cîte ori este nevoie privind cheltuielile de personal pentru aparatul propriu;
- avizează documentaţiile privind premierea personalului;
- urmăreşte şi verifică efectuarea de către responsabilul resurse umane, a întocmirii dosarelor de pensionare şi a tuturor documentaţiilor întocmite de acesta;
- avizează graficul anual al programelor de perfectionare a salariatilor, care cuprinde formele de perfecţionare, locul desfăşurării acestora şi durata lor;
- răspunde de încarcarea echilibrată cu sarcini a salariaţilor, elaborează proiectele fişelor posturilor pentru fiecare salariat şi evaluează activitatea profesională a personalului din subordine;
- controlează şi răspunde de realizarea corectă şi în termen a activiăţilor şi sarcinilor stabilite în fişa postului de către personalul din subordine;
- urmăreşte cunoaşterea legislaţiei aplicabile domeniului de către personalul din subordine;
- participă la elaborarea sau după caz, realizează lucrări de complexitate sau importanţă deosebită corespunzatoare funcţiilor;
- rezolvă corespondenţa şi celelalte lucrări care intră în atribuţiile serviciului şi dă îndrumările necesare în vederea rezolvării acestora în termenul legal;
- semnează potrivit competenţelor stabilite pe linie ierarhică lucrările şi corespondenţa realizată în cadrul serviciului;
- asigură elaborarea în termen a analizelor, rapoartelor şi metodologiilor în domeniu;
- avizează programarea concediile de odihnă pentru salariaţii din subordine, precum şi din cadrul instituţiei şi urmăreşte efectuarea acestora;
- asigură în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectarea normelor de disciplină de către salariaţii din subordine şi face propuneri conducerii instituţiei pentru salariaţii care săvârşesc abateri disciplinare;
- avizează derularea procedurilor de achiziţii;
- monitorizarea centralizată a proceselor verbale emise de împuterniciţii aparatului executiv al Poliţiei Locale a Municipiului Târgu-Jiu, pentru fapte săvârşite cu încălcarea legislaţiei în vigoare, urmărind şi înregistrând toate etapele pe care le parcurg acestea până la recuperarea sumelor băneşti la bugetul local;
- înregistrarea şi expedierea proceselor-verbale de contravenţie emise de poliţiştii locali asupra persoanelor fizice şi juridice care nu respectă prevederile legale;
- ţine evidenţa centralizat, scriptic sau pe computer, a tuturor fazelor până la soluţionarea definitivă a procesului-verbal de contravenţie;
- întocmeşte şi prezintă, la cererea conducerii sau a altor organisme abilitate, situaţia rezolvării proceselor-verbale;
- asigură evidenţa contravenţiilor constatate şi aplicate cu ocazia executării unor misiuni de ordine şi siguranţă publică;
- asigură urmărirea îndeplinirii procedurilor legale de finalizare a contravenţiilor aplicate;
- asigură informarea conducerii instituţiei cu privire la sesizările şi reclamaţiile adresate personalului instituţiei referitor la constatarea şi aplicarea contravenţiilor.