Primaria Târgu Jiu
 Logo Primaria TgJiu
 Consiliul Judetean Gorj
 stema-judetului-gorj 8392e0df377251
Prefectura Gorj
images
IPJ Gorj
politie
IJJ Gorj
00151803pi006
ISU Gorj
Emblema IGSU
 

Serviciul financiar-contabilitate, administrativ

ocheaServiciul financiar-contabilitate, administrativ este condus de un şef serviciu subordonat directorului executiv, care asigură, gestionează şi răspunde de coordonarea, organizarea, îndrumarea şi controlul activităţii serviciului şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) evaluează necesarul de instruire, formare profesională şi perfecţionare a personalului din subordine şi evaluează performanţa acestuia, întocmeşte fişa postului, după caz, pentru personalul din subordine, precum şi evaluarea periodică;
b) şeful de serviciu are obligaţia actualizării nomenclatorului arhivistic cu documentele gestionate în     cadrul acestui serviciu;
c) şeful de serviciu asigură, prin salariaţii din subordine, întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate. Documentele care angajează financiar şi patrimonial Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu vor purta în mod obligatoriu, viza de control financiar preventiv acordată, conform procedurii de autorizare şi exercitare a acestui control şi viza pentru legalitate.
d) răspunde de securitatea informaţiilor, conform dispoziţiilor normelor legale în vigoare, elaborează şi supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu;
e) stabileşte necesarul de credite bugetare anuale pentru instituţie;
f) organizează controlul financiar preventiv intern, luarea tuturor măsurilor pentru păstrarea integrităţii patrimoniului, prevenirea pagubelor, stingerea obligaţiilor şi recuperarea debitelor;
g) asigură exercitarea controlului financiar preventiv propriu pentru plăţile efectuate din buget şi pentru alte operaţiuni specifice, conform deciziei directorului executiv;
h) asigură controlul asupra operaţiunilor patrimoniale efectuate;
i) elaborează şi prezintă, trimestrial, sau ori de câte ori se impune, Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu contul de execuţie al bugetului Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu;
j) elaborează şi prezintă, situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale Poliţiei Locale, direcţiei de specialitate din cadrul aparatului Primăriei Târgu-Jiu;
k) prezintă rapoarte despre activitatea pe linie financiară a Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu solicitate de conducerea Poliţiei Locale;
l) asigură legătura permanentă cu Trezoreria Târgu-Jiu pentru ordonanţarea cheltuielilor;
m) asigură legătura permanentă cu Banca Română de dezvoltare/RaiffeisenBank/Banca Comercială Română, etc., pentru ordonarea cheltuielilor de personal şi gestionarea contului de garanţii materiale;
n) colaborează în domeniul financiar cu diverse instituţii, precum: Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Administraţia Financiară Târgu Jiu, Trezoreria Municipiului Târgu-Jiu, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Inspecţia Muncii, Primăria Municipiului Târgu Jiu, ş.a.m.d..
o) se informează despre legislaţia în vigoare la zi, privind administraţia publică locală, legislaţia  privind activitatea financiar contabilă şi bugetară;
p) colaborează cu toate compartimentele din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu;
q) verifică gestiunea magaziei şi a casieriei lunar, privind numerarul  existent, timbrele şi mandatele poştale, materialele existente în magazie;
r) participă la audienţele ţinute de director, asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;
s) asigură gestionarea patrimoniului instituţiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
t) organizează şi conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli, a valorilor materiale, a obiectelor de inventar, mijloacelor băneşti, a deconturilor cu debitorii şi creditorii;
u) propune constituirea comisiilor de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, bunurilor materiale;
v) participă  la întocmirea planului anual de achiziţii publice, precum şi a programului de derulare a acestora;
w) asigură şi exercită controlul zilnic privind gestionarea valorilor materiale, mijloacelor băneşti şi a titlurilor de valoare, a tuturor bunurilor de inventar, respectiv materiale consumabile, obiecte de inventar şi active fixe (corporale şi necorporale), precum şi alte valori, a decontărilor cu debitorii şi creditorii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
x) întocmeşte prognoza plăţilor ce urmează a fi efectuate pentru fiecare decadă a lunii;

 

Ochea Ana Lavinia
Şef Serviciu financiar-contabilitate, administrativ